HOTĂRÂREA nr.68 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.68

Din  26.05.2020

privind  aprobarea  Actualizare Planului Urbanistic General  ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism

            Consiliul Local al Oraşului Jibou:

            Având în vedere:

            -raportul nr. 3932  din  25.03. 2020al Biroului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

            -referatul de aprobare  nr.3931 din 25.03.2020 a domnului Primar;

            -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

  • Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului,cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și de elaborare și actualizare a documentelor de urbanism;
  • Raportul informării și consultării publicului întocmit  in conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea “Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborare sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism  si HCL nr.23 /27.03.2012 privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului “;
  • Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
  • Prevederile legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

În temeiul art.129 alin .(2) lit.c coroborat cu alin.(6) lit.c),art.139 alin.(3) lit .e),art 196 alin .(1) lit .a),art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic General al Orașului Jibou și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, conform anexei parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de urbanism la

10 ani de la data adoptării prezentei hotărâri, cu posibilitatea  de prelungire a valabilității conform prevederilor legale.

            Art.3 La data intării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr.59/27.11.2001, H.C.L.71/29.10.2013,HCL nr.138/23.12.2015 și H.C.L. nr.116/23.10.2018 .

            Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Orașului Jibou și Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat.

            Art.5 Prezenta se comunică cu:

-Primarul Orașului Jibou

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Consiliul Județean Sălaj

-Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA