PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 din 19.01.2016

RO M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

UAT ORAS JIBOU

VICEPRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14

din    19.01.   2016

privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al UAT ORAS Jibou alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2016.

Viceprimarul orasului Jibou;

Având în vedere:

raportul compartimentului de resort nr. 814/20.01.2016 necesitatea promovării în anul 2015 a unor acţiuni;

       – expunerea de motive nr.             /2016 prezentată de d-na Indreies Ana Claudia-viceprimarul orasului Jibou, din care reiese  necesitatea promovării în anul 2015 a unor acţiun

       – prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008.

       -Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu completările şi modificările ulterioare;

       -Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti,

– H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă.

– În temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. b) , ale art. 45, alin. 6 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală.

HOTĂRĂŞTE

       Art. 1. Se aprobă Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al orasului Jibou, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2015, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 2 – Se aproba Regulamentul  privind aprobarea sprijinului financiar, conform Anexei nr.2.

       Art.3. Stabileşte componenţa comisiei de evaluare a propunerilor de proiect, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre. 

       Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orasului Jibou

     Art.5. Prezenta hotărâre se va comunică :

-viceprimarul orasului Jibou ,

-Contabilul  Primăriei orasului Jibou

-Se va aduce la cunoştinţă publică

    INITIATOR-VICEPRIMAR                                        CONTRASEMNEAZA SECRETAR                                                                                                               INDREIES ANA                                                                            OPRIS MARIA

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 14

Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al UAT  oras Jibou alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2016

 • Obiective specifice:
 • valorificarea aptitudinilor individuale ale tinerilor  din orasul Jibou într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă şi obţinerea de rezultate bune la concursurile, judeţene, naţionale şi internaţionale,
 • susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor,
 • menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor din orasul Jibou, prin încurajarea practicării activităţilor fizice şi culturale,
 • încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi cetăţeni;
 • atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive.
 • menţinerea şi valoricarea tradiţiei în domeniul sportului, culturii.
 • întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive.
 • Susţinerea unor programe cu caracter social pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi menţinerea sănătăţii în favoarea persoanelor cu venituri reduse, personae vârstnice,etc.

 Persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate în domeniul sportului, cu personalitate juridică română cu  sediul /filiala,  în orasul Jibou  sau care desfăşoară, sau au desfăşurat în ultimul an, activităţi cu caracter sportiv ,  in orasul Jibou, de care au beneficiat, sau beneficiază cetăţenii  orasului Jibou, activitate dovedită prin înscrisuri oficiale actualizate şi care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni în domeniile în care se aplică programul.

Diferenţa de minim 10% din valoarea de finanţare a bugetului proiectului trebuie să fie asigurată de solicitant, din resurse proprii sau alte finanţări şi sponsorizări .

Finanţările vor fi acordate în două tranşe.

11.Procedura aplicată: finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între UAT oras Jibou reprezentată de primarul orasului  şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte. 

12.Etapele privind procedura de selecţie de proiecte:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile

b) publicarea anunţului de participare

c) înscrierea candidaţilor – la solicitare

d) transmiterea documentaţiei

e) prezentarea propunerilor de proiecte

f) verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică      şi  financiară;

g) evaluarea propunerilor de proiecte

h) comunicarea rezultatelor

i) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă

j) publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă .

13. Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă:

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;

g) confinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.

14. Criterii şi condiţii de acordare a finanţării nerambursabile:

14.1.Vor  fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii generale de selecţionare:

a) sunt persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate în domeniul sportului, cu personalitate juridică română cu  sediul /filiala,  in orasul Jibou  sau care desfăşoară, sau au desfăşurat în ultimul ani, activităţi cu caracter sportive,  de care au beneficiat, sau beneficiază cetăţenii  orasului Jibou, activitate dovedită prin înscrisuri oficiale actualizate şi care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni în domeniile în care se aplică programul.

b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz;

c) programul propus corespunde scopului organizaţiei – prevăzut în statut;

d) să face dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie 2015 la organul fiscal competent, după caz;

e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior;

f) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

g) să nu se afle în litigiu cu UAT oras Jibou ;

h) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;

i) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;

j) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a proiectului;

k) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

l) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare;

m) să nu fi comis o gravă greşeală în materie profesională sau să nu-şi fi îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă.

n)  să aibă  sediul /filiala,  în orasul Jibou  sau care desfăşoară, sau au desfăşurat în ultimul an, activităţi cu caracter sportiv , în orasul Jibou  , de care au beneficiat, sau beneficiază cetăţenii   orasului Jibou  , activitate dovedită prin înscrisuri oficiale actualizate şi care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni în domeniile în care se aplică programul.

14.2. Atribuirea contractelor de finanţare se va face în limita fondurilor disponibile pe următoarele criterii:

1) programul este de interes public local ;

2) promovează şi adaugă identitate imaginii  orasului Jibou  ;

3) este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a beneficiarului prin;

–  experienţă în domeniul administrării altor programe şi proiecte similare;

– capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la              nivelul propus;

– experienţă în colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate.

– căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor proiectului (cetăţenii  orasului Jibou  )

15.  Verificarea eligibilităţii proiectului şi solicitantului

Reguli de verificare a eligilibilităţii:

• verificarea eligibilităţii presupune verificarea eligibilităţii propunerii de finanţare nerambursabilă şi a solicitantului;

• răspunsurile la întrebările legate de verificarea eligibilităţii pot fi „Da”, sau „Nu”.

pentru a fi admisă, propunerea trebuie să obţină răspuns pozitiv la toate întrebările.

În caz contrar, propunerea este declarată neeligibilă şi nu se evaluează, iar solicitantulu i se trimite o scrisoare de respingere cu precizarea motivelor respingerii.

Lista de verificare a eligibilităţii proiectului şi solicitantului
Criterii de verificare DA NU
1. Criterii de verificare a eligibilităţii proiectului
 obiectivele selecţiei publice de proiecte pentru finanţare nerambursabilă        
1.2. Proiectul se adresează locuitorilor orasului Jibou      
1.3. Finanţarea nerambursabilă solicitată se încadrează în limitele aprobate    
1.4.Cererea de finanţare conţine una sau mai multe activităţi din domeniile eligibile ale programului        
1.5. Cheltuielile din bugetul proiectului  sunt eligibile        
2. Criterii de verificare a eligibilităţii solicitantului
2.1. Solicitantul este cuprins în tipul solicitantului specificat în programul de finanţare.        
2.2. Solicitantul este persoane fizică autorizată sau persoană juridică fără scop patrimonial, organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu activitate în domeniul sportului, cu personalitate juridică română cu  sediul /filiala,  în orasul Jibou  sau care desfăşoară, sau au desfăşurat în ultimul an, activităţi cu caracter sportiv , cultural, social, în în orasul Jibou  , de care au beneficiat, sau beneficiază cetăţenii  orasului Jibou,  activitate dovedită prin înscrisuri oficiale actualizate şi care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni în domeniile în care se aplică programul.                    
2.3. Solicitantul a depus:    
-Declaraţia de imparţialitate    
– Declaraţia pe propria răspundere    
2.4. Solicitantul este direct răspunzător pentru elaborarea şi managementul  proiectului propus.        

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să primească la toate criteriile de mai sus calificativul DA.

            15.3. Punctaj:

1. Interesul local pentru activitatea propusă – 25 p;

            2. Măsura în care activitatea propusă promovează imaginea orasului Jibou, asigură servicii cetăţenilor orasului Jibou  – 20 p;

            3. Capacitate organizatorică şi funcţională a beneficiarului:

                        a) experienţă în domeniul administrării unor proiecte sau programe similar -5 p;

b) capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului la nivelul propus – 10 p;

c) experienţă în colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate 5 p;

4. Rezultate aşteptate ( implementarea proiectului duce la finalizarea unui obiectiv propus)– 15 p;

            5. Durabilitatea proiectului – 20 p;

            16. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerilor.

            A. Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice prin selectarea acestuia de către o comisie.

            B. Documentaţia de solicitare a finanţării va fi întocmită în limba română şi se va depune în două exemplare (seturi), fiecare set îndosariat în ordinea prevăzută la pct.16.D, dar incluse în acelaşi plic şi se înaintează în pachet sigilat la registratura Primăriei orasului Jibou, p-ta 1 Decembrie 1918, nr 4.

            C. În vederea organizării competiţiei pentru obţinerea finanţării, documentaţiile se vor depune în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.

            D. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:

            a) cerere de finanţare completată conform anexei nr.1.

            b) bugetul de venituri şi cheltuieli al programului;

            c)  actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, acte doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante sau înscrisuri oficiale actualizate care să ateste că desfăşoară, sau au desfăşurat în ultimul an, activităţi cu caracter sportive, cultural, social în orasul Jibou  , de care au beneficiat, sau beneficiază cetăţenii  orasului Jibou  ;

            d) situaţia financiară la 31.12.2015, unde este cazul;

            f) certificat de identitate sportivă, după caz;

            g) dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de  sport judeţeană, după caz .

            h) CV- ul coordonatorului de proiect;

            i) declaraţie de imparţialitate, conf. anexa 2 la Program;

            j) declaraţie conf. anexa 3 la Program;

            j) alte documente considerate relevante de către aplicant.

Solicitantul are dreptul de a cere clarificări, autorităţii finanţatoare, aceasta având obligaţia de a:

– răspunde numai acelor solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect

– de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări cu cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Jibou, sau la tel. 0260644558, persoana de contact- Opris Maria;

17.   Dispoziţii finale

 Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la  orasul Jibou  în decursul unui an fiscal.

             În cazul în care există un singur participant procedura de selecţie de proiecte se va repeta. În cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, UAT oras Jibou are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, în condiţiile legii. 

            În cazul în care vor exista mai multe proiecte, vor fi selectate proiectele care obţin punctajul cel mai mare, în limita fondurilor alocate pentru acest program.

      UAT oras Jibou are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea clarificării, documentaţia pentru prezentarea şi elaborarea ofertei şi este obligată să comunice în scris tuturor solicitanţilor orice astfel de completare. 

      Publicarea acestui program anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile nu creează orasului Jibou  obligaţia de a efectua respectiva procedură de selecţie. 

INITIATOR-                                                                         

VICEPRIMAR                                                                      CONTRASEMNEAZA

ANA INDREIES                                                       SECRETARUL ORASULUI JIBOU 

MARIA OPRIS                                                                                                                                                                                

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.

COMISIA

De evaluare a propunerilor de proiect, depuse în cadrul Programului annual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetuil local al UAT oras Jibou, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2015

1

2

3

4

5

INITIATOR-

VICE PRIMAR

ANA INDREIES               

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL ORASULUI JIBOU  MARIA OPRIS

ANUNŢ DE PARTICIPARE

1. Denumirea autorităţii contractante: UAT ORAS JIBOU

Cod de înregistrare fiscală   :    4494926                                                                            Adresa   :  Jud. Sălaj, oras Jibou, str. 1 Decembrie 1918,  nr.4

Număr de telefon, fax, e-mail  :   – tel., 0260-644558– fax 0260641300, primaria _jibou@yahoo.com –e-mail

2.Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008.   Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu completările şi modificările ulterioare;            Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru anul 2007.                     H.C.L.. Jibou nr.     /2016

 privind aprobarea bugetului local al orasului Jibou pe anul 2016.

Relaţii la tel: 0260-644558 ( persoană de contact Opris Maria).

Solicitantul va depune documentaţia solicitată în ,,Program’’ conform prevederilor de la pct.16, la registratura Primăriei Jibou,  str. 1 Decembrie 1918, nr.4 până la data de zzllaaaa,  ora 12,00. Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare, constituită prin H.C.L. nr.       /2016.

     Comisia de evaluare şi selecţionare, la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare

 va comunica, în scris, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării şi celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

              VICEP R I M A R,                                                                  

ANEXA 1 la program

Structura sportivă: ………………………………………

Nr. ….. din ……… 
 

CERERE DE FINANŢARE 

A. Date privind solicitantul 

1. Denumirea solicitantului ………………………………………………………………………..…….…

2. Adresa: ……………………………………………………………………………………………….…..

3. Certificat de identitate sportivă, (după caz): …………………………………………………………..

4. Cont nr.: …………………………………………, deschis la …………………….……….……………..

5. Cod fiscal: ………………………….

6. Alte date de identificare: Telefon: ………………..………; Fax: ………………………..……;

   E-mail: ………………………………..……, Web: ……………………………

7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii sportive, telefon):

7.1. Coordonator: …………………………………………………………………

7.2. Responsabil financiar: ………………………………………………………..

7.3. Responsabil cu probleme tehnice: ……………………………………………

7.4. Alţi membri, după caz: ………………………………………………………..

   B. Date privind proiectul 

1. Denumirea proiectului: ……………………………………………………… 

2. Scopul: ………………………………………………………………………… 

3. Obiective specifice: …………………………………………………………… 

4. Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5. Perioada de derulare/acţiune/activitate:

5.1.

6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate: 

6.1.

6.2.

7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate:

7.1

8. Bugetul proiectului                                                                 

Categorii de cheltuieli*) Valoare totală
      
din care
suma solicitată din fonduri publice venituri proprii
Cheltuieli pentru acordarea alimentaţiei  de efort(indemnizaţiei de efor)  
 
   
Cheltuieli pentru masă, transport participanţi, băutrui răcoritoare/joc  
 
   
Cheltuieli pentru indemnizaţia de arbitraj  
 
   
 
Onorarii şi remuneraţii(asistent medical, secretariat)  
 
     
Alte cheltuieli de organizare(vize,vizite medicale,etc)  
 
   
     

*)La întocmirea bugetului (mai ales la stabilirea tipurilor de cheltuieli eligibile pentru bugetele publice) se va ţine seama de prevederile H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.

 C. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului 

1. Resurse umane

1.1. Număr de personal salariat – total: …, din care antrenori (pentru cluburile sportive): ….

1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive): ….

1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii: …..

1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti:

1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti: ….

    2. Resurse financiare

2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent – total: …… lei  din care:

– donaţii, sponsorizări: …………. lei

– venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.): …………. lei

– cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ………. lei

– alte venituri: ……… lei

2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent – total: lei, din care:

– donaţii, sponsorizări: …………… lei

– venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.): ……… lei

– cotizaţii, taxe, penalităţi etc.: ……………… lei

– alte venituri: …………………. lei  
 

Numele şi prenumele:  

Funcţia:  

Semnătura şi ştampila: 
 
 

ANEXA 2 la Program 
 
 
 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 
 

     Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

     Subsemnatul, ………………………………………………………..….. în calitatea de ……………………………..…… al………………………….….., ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 
 

Numele şi prenumele:  

Funcţia:  

Semnătura şi ştampila: 
 
 
 

ANEXA 3 la Program 

                DECLARAŢIE 
 

     Subsemnatul ……………………………………………………., reprezentant legal a structurii sportive ………………………………………………………………….., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, respectiv:

a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;

b) a publicat în extras, în termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. …, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. … (în cazul structurilor sportive de utilitate publică) sau, după caz, a depus situaţia financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, înregistrată sub nr. ………… din ………….. .”

c) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;

d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;

e) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;

f) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a regulamentelor proprii;

g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;

h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;

j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la  instituţia orasul Jibou, în sumă de …………………….. lei . 

Data ………………

Reprezentant legal:

…………………..…

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila )

ROMANIA                                                          

JUDETUL SALAJ

Oras JIBOU

VICEPRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al orasului Jibou alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2016

Avand in vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008 şi Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu completările şi modificările ulterioare,   Ordinul nr.130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti şi văzâd H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru anul 2007, pentru sprijinirea activităţii sportive din orasul Jibou am iniţiat  un proiect de Hotărâre prin care să se aprobe finanţarea cluburilor sportive în vederera reprezentării cu demnitate a orasului în competiţiile judeţene.

Consider că sportul este esenţial  într-o comunitate şi propun Consiliului Local să sprijine mişcarea sportivă din oras prin  aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al orasului Jibou    alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2016.

Viceprimar,

Ana Claudia INDREIES

                                                R  E  G  U  L  A  M  E  N  T                                      Anexa 3 la HCL

pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local structurilor sportive de drept public şi privat, cu personalitate juridică română din orasului Jibou, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică.

GHIDUL  SOLICITANTULUI

Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, a Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicare, ţinând cont prevederile Ordinului Nr.130 din 28 martie 2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene, cu completările şi modificările ulterioare şi de Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

SCOP ŞI DEFINIŢII

            Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, precum şi căile de atac ale actului sau deciziile autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordate din bugetul local al orasului Jibou

            În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a)activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;

b) autoritatea finanţatoare – orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia Romaniei, republicată, inclusive autoritatea judecătorească, precum şi orice altă instituţie publică de interes general, regional sau local; – Consiliul Local al Orasului Jibou.

c)beneficiar – solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;

d)cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;

e)contract de finanţare nerambursabilă – contract încheiat, în condiţiile legii, între orasul Jibou ca autoritate finanţatoare, şi un beneficiar;

f)finanţare nerambursabilă – alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

g)fonduri publice – sume alocate din bugetul local al orasului Jibou.

h)solicitant – orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile publice, cu excepţia celor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Regimul juridic instituit prin prezentul regulament pentru finanţările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenţie în caz de calamitate şi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate şi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activităţi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului şi nici pentru cheltuieli care se constituie într-o formă sau alta în remuneraţie pentru membrii solicitantului.

PRINCIPII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANŢARE

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

a)libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;

b)eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

c)transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

d)tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e)excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;

f)neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;

g)cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 25 % din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.

h) anualitatea contractului, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local al orasului Jibou.

Finanţarea se acordă pentru acoperirea parţială a unui program ori proiect în baza unui

contract încheiat între părţi,.

În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă pentru acelaşi domeniu sau pentru domenii diferite de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective.

INFORMAREA PUBLICĂ  ŞI TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ

Procedurile de planificare si executare a plafoanelor   de   cheltuieli privind finantarile

nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare si selectionare, procedurile de

atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, contractele de finantare nerambursabila

semnate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetara

privind finantarile nerambursabile, constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor

Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

PROCEDURA DE ACORDARE A FINANŢĂRII

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la procedura de atribuire a contractelor de finanţare. Rezultatele evaluării în urma selecţiei publice de proiecte, vor fi supuse aprobării Consiliului Local.

Anual va exista una sau două sesiuni de selecţie a proiectelor.

Procedura de selecţie de proiecte cuprinde următoarele etape:

a)publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;

b)publicarea anunţului de participare;

c)înscrierea candidaţilor;

d)transmiterea documentaţiei;

e)prezentarea propunerilor de proiecte;

f)verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;

g)evaluarea propunerilor de proiecte;

h)comunicarea rezultatelor;

i)încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;

j)publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

DEPUNEREA DOCUMENTAŢIEI

Documentaţia de solicitare a sprijinului financiar se întocmeşte într-un exemplar (set), îndosariat cuprinzând: 

– Cererea de finanţare însoţită de anexele nr 1 si 2;

– Declaraţia de imparţialitate ;

– Declaraţia pe propria răspundere cu privire la falsul in declaraţii;

– Anexele nr. 1 , 2 şi 3  aferente contractului de finanţare

– Raport de activitate al entităţii sportivbe pentru anul anterior

– Documentele enumerate la capitolul CRITERIILE ŞI CONDIŢIILE MINIMALE DE FINANŢARE

Toate documentele se înaintează în plic închis, la Secretariatul Primariei Orasului Jibou:

Primăria Orasului Jibou  ,  Piaţa 1 Decembrie 1918,  nr.4, cod 455200

Solicitare de sprijin financiar, pentru anul 2016, sesiunea I , sport privat/public

Numele şi adresa completă a solicitantului

Solicitanţii trebuie să păstreze un exemplar complet din Cererea de finanţare depusă.

Formularul de solicitare a finanţării se poate obţine de la Primaria Orasului Jibou

Piaţa 1 Decembrie 1918,  nr.4, cod 455200, www.primaria-jibou

CRITERIILE ŞI CONDIŢIILE MINIMALE DE FINANŢARE

Criteriile şi condiţiile minimale de finanţare a structurilor sportive de drept public/privat sunt următoarele:

    a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii, având sediul în raza teritorial-administrativă a orasului Jibou –  Certificat de înregistrare Sportivă (CIS)

    b) să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană/a municipiului Bucureşti, după caz;

    c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent; – Bilanţ contabil vizat pe anul anterior

    d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare; – Certificat fiscal de la Serviciul de impuneri şi încasări persoane juridice a Primăriei orasului Jibou pentru anul în curs.

    e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către asigurările sociale de stat; – Certificat fiscal valabil de la Administraţia Financiară.

    f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanţare;

    g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare; – Declaraţiile din Cererea de Finanţare

    h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii; -Statut, Act Constitutiv, alte documente relevante.

    i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării; –Extras de cont sau contracte de sponsorizare.

    j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea finanţatoare.

    l)  să depuna declaraţie privind conformitatea cu originalul a documentelor justificative şi a faptului că documentele justificative depuse nu vor fi decontate către un alt finanţator.

   m) raport de activitate pentru anul anterior vizat de DSJ Sălaj – anexa 3

    n) solicitanţii pot acţiona individual sau în parteneriat pentru realizarea şi implementarea proiectului propus. În cazul depunerii unei cereri de finanţare nerambursabilă în parteneriat este obligatorie completarea şi semnarea unei declaraţii de parteneriat. Partenerii trebuie să fie organizaţii relevante pentru domeniul proiectului propus şi să îndeplinească separat de solicitant criteriile şi condiţiile minimale de finanţare.

PROIECTE NEELIGIBILE

–  proiectul al cărui beneficiar nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi contribuţiile pentru asigurările sociale de stat;

–  furnizează informaţii false în documentele prezentate;

– a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanţatoare poate aduce ca  dovadă mijloace probante în acest sens;

–  face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau  de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

–  nu prezintă declaraţiile pe propria răspundere necesare de anexat cererii de finanţare

–  cererile incomplete sau completate în mod necorespunzător;

–  cererile sosite după termenul limită de depunere;

–  cererile ce au ca obiect activităţi nerelevante pentru obiectivele programului;

–  proiectele care nu corespund cu scopurile şi obiectivele declarate în programul lansat;

–  cererile pentru sume ce reprezintă mai mult de 75% din valoarea totală a proiectului;

–  cererile, dacă solicitanţii au conturile blocate ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti;

– cererile, dacă solicitanţii se fac vinovaţi de declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de comisia de evaluare/selectare;

–  cererile, dacă solicitanţii au încălcat un contract încheiat cu administraţia publică privind finanţarea  unui proiect;

–  cererile care nu sunt semnate şi ştampilate în original;

Pentru aceeaşi activitate un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal.

În vederea participării la o procedură de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte, sub sancţiunea eliminării, autorităţii finanţatoare, o declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent.

CHELTUIELI ELIGIBILE:

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi opportune şi au fost contractate în perioada executării contractului.

– cheltuieli de masă

– cheltuieli de cazare

– cheltuieli de transport (se va specifica felul transportului: de persoane

sau echipamente, materiale)

– cheltuieli privind alimentaţia de efort

– cheltuieli privind plata arbitrilor

– cheltuieli pentru achiziţionarea de echipamente sportive

– cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

alte categorii de cheltuieli:

 cheltuieli privind închirierea de spaţii, bunuri şi servicii (se vor

preciza bunurile şi/sau serviciile închiriate)

 refacere după efort

 asigurarea serviciilor medicale

 materiale consumabile, materiale publicitare

 obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile

 taxe de înscriere/ participare la acţiunile sportive

 acţiuni (studii) de cercetare, documentare, informare în domeniul

sportului

 procurarea de cărţi şi alte publicaţii cu profil sportiv

 traducerea, tipărirea, multiplicarea materialelor de specialitate în

domeniu

 realizarea materialelor audiovideo metodice

 software

 materiale de promovare a activităţii sportive: tricouri, diplome,

medalii, cupe, afişe, pliante

Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 dezvoltarea infrastructurii solicitantului

 activităţi generatoare de profit

 nu se vor finanţa achiziţii de terenuri, clădiri, dobânzi, obiecte de inventar, mijloace fixe..

 băuturi alcoolice, ţigări.

 alte cheltuieli care contravin legislaţiei în vigoare privind finanţările din fonduri publice.

Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte sunt prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr. 1447/2007

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR DE EVALUARE

Evaluarea si selectionarea solicitarilor se va face de catre o comisia de evaluare si selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local , formată din minimum 5 persoane, numită prin Dispozitia Primarului

Sedintele comisiei sunt conduse de un presedinte, ales dintre membrii comisiei prin vot deschis.

Presedintele comisiei va asigura convocarea si prezenta membrilor comisiei, in termen de 5 zile de la data comunicarii de catre secretarul comisiei a problemelor a caror rezolvare este de

competenta comisiei.

Comunicarile secretarului comisiei vor fi inaintate in scris si pe mail la adresele stabilite de comun acord cu presedintele comisiei.

Comisiile hotarasc prin votul majoritatii membrilor.

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Articolul 5 din Legea 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti spune: Criteriile specifice de evaluare a proiectelor structurilor sportive în vederea atribuirii contractului de finanţare sunt următoarele:

Criteriu Punctaj
Soliditate financiară 15
Rezultate aşteptate 10
Activităţi desfăşurate pe anul anterior, sportivi în lotul naţional 15
Participare la competiţii, clasament, divizie 20
Realizări, medalii obţinute 10
Nr. de sportivi 10
Organizare turnee locale 10
Durabilitate 10
Total 100

Algoritmul de calcul aplicat este următorul :

 Termenul limită pentru primirea cererilor de finanţare este ……………… ora ……..

INFORMAŢII REFERITOARE LA ACORDAREA FINANŢĂRII

Programele şi acţiunile sportive vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul Consiliului Local cu această destinaţie;

În termen de 15 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare şi selecţionare anunţă, în scris, toate structurile sportive care au depus documentaţii, rezultatul selecţiei, precum şi fondurile propuse a fi alocate;

Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecţiei o structură sportivă nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanţare, se consideră că oferta Consiliului Local nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanţare, locurile acestora fiind preluate de celelalte proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului.

Durata proiectului/programului de finanţare nu poate depăşi finele anului calendaristic.

În cazul în care există un singur participant, procedura de selecţie se repetă.

În cazul în care, în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunere de finanţare, autoritatea  contractantă are dreptul de a atribui contractul de finanţare nerambursabilă acestuia, daca a indeplinit cel putin punctajul minim admis.

Dacă nici în urma repetării procedurii nu rezultă un proiect câştigător, autoritatea contractantă va anula procedura de atribuire a fondurilor nerambursabile.

În ambele situaţii de mai sus, sumele neatribuite rămân la dispoziţia Consiliul Local Jibou, pentru a fi utilizate conform legislaţiei privind bugetele locale.

Forme de comunicare

 • Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de document scris.
 • Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii.
 • Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea.

Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

a)scrisoare prin poştă;

b)telegramă;

c)telefax;

d)electronică.

Autoritatea finantatoare sau, dupa caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formle de comunicare de la literele b),c) are obligatia de a reansmite documentele respective in cel mult 24 de ore si sub forma de scrisoare prin posta.

In cazul in care documentele sunt transmise  in forma electronica, acestora le sunt aplicate prevederile legale referitoare la semnatura electronica.

ALOCAREA SPRIJINULUI FINANCIAR (Proceduri de plată)

Sprijinul financiar se acordă în baza unui contract încheiat între Primăria orasului Jibou şi structura sportivă selecţionată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul ghid, în tranşe aferente realizării programului sau proiectului, potrivit contractului. Acordarea fiecărei tranşe se face ori prin virarea unui avans de 30% din proiect/activitate, în condiţiile legii şi 70% după terminarea acţiunii/proiectului  şi numai în baza documentelor justificative legal întocmite ori prin plata  integrală a proiectului numai după desfăşurarea acestuia în cazul prezentării actelor justificative în termen de 30 zile.

Primăria orasului Jibou dispune efectuarea plăţii către structura sportivă, prin virament în contul bancar al acesteia.

Structurile sportive care beneficiază de co-finanţare au obligaţia de a-şi deschide un subcont sau un cont separat în care vor fi virate sumele alocate.

Structurile sportive care au beneficiat de subvenţii în baza prezentului regulament, au obligaţia să întocmească şi să transmită Primăriei orasului Jibou rapoarte intermediare intocmite la sfârşitul fiecărui proiect şi o raportare finală, potrivit modelului prezentat în cererea de finanţare.

În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul subvenţiei este obligat să returneze Primăriei orasului Jibou sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte;

Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii subvenţiilor datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale.

Se solicita modificarea activităţilor prevăzute în buget în ceea ce priveşte data, locaţia şi a  sumelor alocate cu notificarea prealabilă a finanţatorului şi obţinerea aprobării acestuia.

                                                RAPORTARE ŞI CONTROL

 Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să prezinte municipiului Zalău următoarele raportări:

raportări intermediare: vor fi depuse inainte de solicitarea oricarei transe intermediare, in vederea justificarii transei anterioare.

raportare finala: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul intregului proiect cuprizând atât finanţarea proprie

cât şi contribuţia de la bugetul local al orasului Jibou.

Rapoartele vor fi întocmite în conformitate cu anexa III la regulament, vor fi depuse atât pe support de hârtie cât şi pe suport magnetic sau poştă electronică şi vor fi însoţite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.

Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

cheltuielilor ocazionate de achizitionarea de bunuri si servicii: factură fiscală, însoţită de chitanţă/ordin de plată/bon fiscal, cu evidenţierea tipurilor de produse;

– pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanţă/ordin de plată/dispoziţie de plată.

– pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislaţiei aflate în vigoare.

Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii.

Nu se acceptă la decont produse considerate din categoria de lux, alcool, cafea.

Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării

contractului de finanţare nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării.

 Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Serviciului de contabilitate din cadrul Primăriei orasului Jibou de a exercita controlul financiar asupra derulării activităţilor nonprofit finanţate din fondurile publice.

Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în condiţiile

legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinand raportul final al proiectului trebuie

păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.                         

SANCŢIUNI

Contractele de finanţare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale.

 În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes public.

Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanţării datorează

dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care

se constituie în venituri ale bugetului local.

 Nerespectarea termenelor şi a prevederilor din contract duce la pierderea tranşei finale precum şi la interzicerea participării pentru obţinerea finanţării pe viitor.

PREŞEDINTE   DE    ŞEDINŢĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                         SECRETAR                                                                                                                                     

ROMANIA                                                          

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

PRIMARIA

Nr     814 din 20.01.  2016

                                                    RAPORT

privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al orasului Jibou alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2016

          Avand in vedere  prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, modificată prin O.U.G. nr.84/2008 şi Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu completările şi modificările ulterioare,Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti şi văzâd H.G. nr.1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru anul 2007, consider că proiectul de Hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local al orasului Jibou, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2016 este legal şi propun adoptarea acestuia.

          Biroul management proiecte si investitii,                  Serviciul buget, finante,

                                                                                          Contabilitate,

                   Ing. Pop Mariana                                         ec.   Opris Dorina