HOTĂRÂREA nr.109

Din  27.06.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.109

Din  27.06.2023

privind modificarea contractului de comodat nr.9113/14.07.2021

încheiat cu SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.8152/26.06.2023 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale privind modificarea contractului de comodat nr.9113/14.07.2021 (pentru imobilul dat în folosință gratuită în vederea desfășurării activității de birou, în suprafață de 32,73 mp) încheiat cu SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 8152/26.06.2023;

-Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-Certificatul de înregistrare fiscal a SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU nr. 46373032 din data de 27.06.2022;

-HCL 95/29.06.2021prin care s-a aprobat încheierea unui Contract de comodat, în conformitate cu Art. 10 alin. din HG nr. 884/2001  privind atribuirea în folosință gratuită a spațiul în suprafață de 32,73 mp  precum și împuternicirea Viceprimarului orașului Jibou, Pașcalău Vlad Andrei de a semna actele clubului sportiv până la ocuparea postului de director;

-Dispoziția privind angajarea pe perioadă nedeterminată a domnului Nechita Adrian Florin-având funcția de director, începând cu data de 15.09.2022;

În conformitate cu art. 349, 350,351 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a normelor Agenției Naționale de Sport privind reglementarea unor probleme  financiare și organizatorice ale activității sportive, a Legii nr. 273/2006, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare, a HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor legii educației fizice și sportului.

În temeiul  prevederillor art. 129 alin(2) lit.d, art.129 alin(7) lit. f), art 130 , 139 (3)lit I art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Modificarea contractului de comodat nr.9113/14.07.2021 pentru imobilul în suprafață de 32,73 mp încheiat cu SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU prin actualizarea CAP. 1 Părțile contractante, alin. 2 astfel:

-pentru persoana juridică de drept public – SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU se vor utiliza datele de identificare conform Certificatului de înregistrare și datele reprezentatului unității de drept public conform dispoziției privind angajarea.

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Jibou și SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU.

Art.3  Prezenta se comunică cu:

       -Instituția Prefectului județul Sălaj 

       -Primarul orașului Jibou

       -SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU

       -Serviciul buget,finanțe,contabilitate, impozite și taxe locale

       -Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

       CSATLOS SANDOR                   SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                          TEGLAȘ RODICA