HOTĂRÂREA NR.140 Din 29. 11 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.140

                                                Din  29. 11 2016

                  Privind aprobarea rectificarii bugetului la Spitalul orasenesc Jibou. 

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29. 11. 2016

            Având în vedere.

  • expunerea de motive  a primarului orasului Jibou,
  •  adresa nr.1580 din 03.11. 2016 a  a Spitalului orasenesc Jibou inregistrata la noi la nr.14621 din 18. 11. 2016.
  •  Avizul favorabil   al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local

            In baza prevederilor art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului la  Spitalul orasenesc Jibou,  conform Anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

            Art. 2     Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Spitalul orasenesc Jibou
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Trezoreria Jibou
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

               Ing. Stana  Ioan                                                                                Secretar oraş,

                                                                                                                      Opris Maria