PH nr. 87 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA  nr. 87

Din  31.07.2018

Privind aprobarea investiției „Amenajare spații pentru petrecerea timpului liber„

în strada Castanilor orașul Jibou.

           Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

           – raportul de specialitate nr. 9695/27.07.2018  al Compartimentului  management de proiecte și achiziții publice;

           –  expunerea de  motive  a domnului Primar și  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local; 

          Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;  

           În conformitate cu prevederileHG nr. 907/2016  privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice  aferente obiectivelor/ proiectelor  de investiții  finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;

           Văzând prevederile art.36 alin.( 2) lit. b, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul   art.45  alin.( 1 și 2)  din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

           Art.1 Se aprobă investiția  „Amenajare spații pentru petrecerea timpului liber„ în strada Castanilor orașul Jibou.

          Valoarea totală a investiției este de 377.000 lei la care se adaugă TVA din care C+M 315.000 lei la care se adaugă TVA .

          Perioada de execuție este de 6 luni : 2 luni pentru proiectare și 4 luni

pentru execuție.

           Art.2 Se aprobă indicatorii  tehnico economici  ai investiției, conform anexei parte integrantă din prezenta .

           Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul  management de  proiecte și achizițiii publice.

           Art.4 .Prezenta  se comunică cu :

          -Instituția Prefectului – județul Sălaj

          -Dl. Primar

          -Compartimentul ,management de proiecte și achiziții publice

          -Serviciul  Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                                   SECRETAR ORAȘ

                                                                                                             OPRIȘ MARIA