HOTĂRÂREA nr.216

Din 19.12.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.216

Din 19.12.2023

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor

Consiliului local din luna  ianuarie  2024

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 (14)  art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  ianuarie 2024  şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Petrean Doru Aurelian  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou şi secretarul general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4   Prezenta se comunică cu

           -Instituția Prefectului-județul Sălaj

            -Primarul orașului

-Persoana menționata la articolul 1

            -Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

               STANA IOAN ROMULUS                         SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA