Hotararea nr. 64 din 29 iulie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.64

                                                Din 29 iulie 2014

Privind alocarea unor fonduri pentru buna desfasurare a Festivalului   National de  Folclor si Mestesuguri Artistice Traditionale „Somes, cantecele tale” si acordarea unor premii in cadrul acestor festivitati

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 29 iulie 2014,

            Având în vedere:

–    avizele nr.3610 si 3611/28.07.2014  ale comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2 ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de  12000 lei   din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale, pentru buna desfasurare a  Festivalului International de Folclor si Mestesuguri  Artistice Traditionale „Somes, cantecele tale” organizat de Clubul copiilor Jibou in perioada 8-10 august 2014,  festival care a  ajuns la cea de-a XXVIII-a editie.

            Art. 2 – Se aproba alocarea sumei de 600 lei din bugetul local pentru premierea in mod distinct, in cadrul Festivalului de folclor „Somes, cantecele tale” a celor doua eleve  care au promovat examenul de bacalaureat cu nota 10. Cuantumul premiului este de 300 lei .

            Art. 3 – Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                         Bujor Ioan                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria