PROIECT DE HOTARARE NR.56/2016

ROMÂNIA

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE NR.56/2016

Privind inlocuirea   reprezentantului Consiliului Local in structurile  Asociative si in Consiliile de Administratie la institutiile de invatamant, spital din orasul Jibou

            Viceprimarul orasului Jibou,

            Avand in vedere:

– referatul nr.5615/20.04.2016 al secretarului orasului Jibou prin care se arata necesitatea inlocuirii d.nei Indreies Ana Claudia a carui mandat de consilier a incetat inainte de termen prin Ordinul Prefectului Judetului Salaj cu nr. 99/28.03.2016 si  potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 49/01.04.2016 in functia de viceprimar a fost ales dl. Bujor Ioan;

–           Potrivit prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin. 6 lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul art. 45 alin.6 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

                                    Hotaraste:

Art. 1   Se inlocuieste  reprezentantul Consiliului Local in structurile  Asociative si in Consiliile de Administratie ale acestora, ale  institutiilor de invatamant si sanatate din orasul Jibou, prin desemnarea d.lui BUJOR IOAN, viceprimar al orasului Jibou

            Art. 2 Drepturile si responsabilitatile UAT oras Jibou sunt cele stabilite prin actele Constitutive si Statutele incheiate potivit prevederilor legale.

Art. 3  Prezenta se comunica cu:

VICEPRIMAR,                                   Avizat legalitatea:

Bujor Ioan                                            Secretar oras,

                                                            Opris Maria

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMR

                                                Proiect de hotarare nr. 55

Privind aprobarea rezultatelor inventarierii elementelor de activ şi de pasiv şi casarea unor bunuri.

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. 687/2016  privind rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, precum şi propunerile de casare a unor bunuri cu durata de funcţionare expirată, degradate fizic şi moral

In baza prevederilor art.7 şi 8 din  Legea nr. 82/1991, legea contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.F.nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor  privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

            In baza  prevederilor art. 36(2) lit.c  art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

Art. 1 – Aprobă rezultatul  inventarierii pentru anul 2015 a elementelor de activ şi de pasiv  din patrimoniul oraşului Jibou, conform Anexei 1 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Art. 2 – Aprobă  scoaterea din evidenţă prin casare a bunurilor cu durata de funcţionare expirată, degradate fizic şi moral, conform Anexei 2 care face parte integrantă din proiectul de  hotărâre.

            Art. 3 –Comisiile pentru evaluarea şi valorificarea mijloacelor fixe casate  numită prin Dispoziţia viceprimarului va proceda la  valorificarea eficientă a acestora cu respectarea prevederilor HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

                                    VICEPRIMAR,

                                    Bujor Ioan                                            Avizat legalitatea,

                                                                                                Secretar oras,

                                                                                                Opris Maria