HOTĂRÂREA NR. 103 Din 27 octombrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                        

                                                HOTĂRÂREA NR. 103

                                                Din 27 octombrie 2015

Privind aprobarea   impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de

27 octombrie 2015,

            Având în vedere raportul nr. 12043/30.09.2015 al biroului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe;  expunerea de motive a d-nei viceprimar  şi avizele nr.13329, 13330, 13331 din 26 octombrie 2015  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor:

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.b, (4) lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art.45(1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Pentru anul 2016 nivelul impozitelor si taxelor locale sunt stabilite  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi Compartimentul Buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale.

            Art. 3    Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

   FARCAS SORIN                                                                 Contrasemneaza:

                                                                                                             Secretar oras

                                                                                                               Opris Maria