HOTĂRÂREA nr.182 Din 20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                                                                        

HOTĂRÂREA nr.182

Din 20.12.2022

Privind aprobarea programului de măsuri pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2023

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

          -raportul nr. 15530  din  08.12.2022 al Compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului ; 

          -Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 15529  din  08.12.2022, avizul comisiei de specialitate nr.3 a consiliului local;

          În conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

          Văzând prevederile OUG nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată  cu modificări  prin Legea nr.267/2006;

          Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

          În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă programul de măsuri  pentru salubrizarea și igienizarea  cursurilor de apă, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar şi compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului. 

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -dl.Primar , dl.viceprimar

          – dl Pop Marcel

           -Compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

          -Instituţia Prefectului- Judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

          -Poliția locală

          -Serviciul de gospodărie  comunală

-Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA

PLAN DE MASURI PRIVIND SALUBRIZAREA, IGIENIZAREA SI MENTINTINEREA IN STARE CORESPUNZATOARE A CURSURILOR DE APA DE PE RAZA ORASULUI JIBOU SI SATELE APARTINATOARE

hCOLECTARE, TRANSPORT SI EVACUARE APE PLUVIALE LA NIVELUL ORASULUI JIBOU SI SATELE APARTINATOARE

Curatarea albiilor raului Somes si a vailor aferente (indepartarea diferitelor deseuri si transportarea acestora la un Depozit de deseuri autorizat).

                                                                        Termen: martie-mai 2023

                                                                                  august-octombrie 2023

                                                                        Raspunde: Viceprimar

                                                                                      Politia locala

                                                                                      Serviciul de gospodarie comunala

Indepartarea vegetatiei crescute in albie

                                                                        Termen: martie-mai 2023

                                                                            august-octombrie 2023

                                                                        Raspunde: Viceprimar

                                                                                Politia locala

                                                                                Serviciul de gospodarie comunala

3.Verificarea cu ajutorul camerelor de supraveghere si identificarea agentilor economici si a persoanelor fizice  care depoziteaza deseuri de hartie/carton, PET/plastic, resturi alimentare, moloz, pamant si alte tipuri de deseuri in albiile  raului Somes si a vailor aferente ;

                                                                        Termen: permanent

                                                                        Raspunde:Viceprimar

                                                                                        Politia locala

4. Decolmatari de poduri si rigole, eradicarea depozitelor necontrolate de deseuri de orice fel:                                                                 Termen: permanent

                                                                        Raspunde:Viceprimar

                                                                        Serviciul de gospodarie comunala                                                                                                      

5. Verificarea si pregatirea stocurilor de materiale si mijloace de interventie operative in caz de inundatii si prelucrarea masurilor preventive prevazute in Planul de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si poluarilor accidentale :

                                                                             Termen:permanent                                                                                                                 

                                                                              Raspunde:Pop Marcel

           6.Constientizarea cetatenilor cu privire la interzicerea depozitarii deseurilor de orice fel in punctele vulnerabile                                  

                                                                                            Termen:permanent                                                                                                                 

                                                                                            Raspunde:Politia locala

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

                        ALMAȘ  IOAN                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA