HOTĂRÂREA nr.90 Din 29.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA nr.90

Din 29.06.2020

Privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 17/18.02.2020  cu investiția

„Extindere sistem de supraveghere video în orasul Jibou”

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

– raportul nr.6979 din 29.06.2020 al Compartimentului, Management de  Proiecte și achiziții publice privind completarea listei de investiții aprobată prin HCL Nr. 17  din 18.02.2020  cu investiția „Extindere sistem de supraveghere video în orasul Jibou”;

            – referatul de aprobare a domnului Primar nr.6978/29.06.2020, avizul favorabil al comisiilor  de specialitate   ale  Consiliului local;

              -Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea listei de investitii aprobată prin HCL Nr. 17  din 18.02.2020  cu investiția „Extindere sistem de supraveghere video în orasul Jibou”. Valoarea totală a investiției este de 12 258,10 lei la care se adauga TVA 2329.039 lei.            

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , Compartimentul Management de Proiecte și achiziții publice și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

             Art.3 Prezenta se comunică cu

                     -Instituția Prefectului Județului Sălaj

                     -Domnului Primar

                    -Compartimentul  Managementul Proiectelor , Investiții

                    -Serviciul Buget, finanțe,Contabilitate,impozite și taxe locale

                     -Dosar de ședința/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA