HOTĂRÂREA NR. 205 Din 21.12.2021 Privind suplimentarea valorii contractuale pentru investitia Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL            

                                                      HOTĂRÂREA NR.205

Din 21.12.2021

Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia

Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 15592/20.12.2021al domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr. 15594/20.12.2021al Compartimentului  Investiții, Managementul Proiectelor Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia ” Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou;

– DISPOZITIA DE SANTIER nr. 2/13.12.2021, intocmita de SC PREFCON SRL in calitate de proiectant, insusita de constructor SC STRUCTO TRADING SRL si de dirigintele de santier DEHELEAN MARIOARA;

-Contractul  de lucrari nr. 10338 din 15.09.2020 incheiat intre  ORASUL JIBOU si Asocierea STRUCTO TRADING (Leader), TEMATIC EDIF-asociat prin lider de asociere STRUCTO TRADING SRL;

         -Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local ;

Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare, Art. nr. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) art 139(1,3) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1)lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă  suplimentarea valorii contractuale cu suma de 132.629,42 lei  la care se adaugă TVA  pentru investitia ” Modernizare si extindere Gradinita cu program prelungit „Prichindel” Jibou” prin incheierea unui act adițional.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                         OPRIȘ MARIA