HOTĂRÂREA nr.140 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.140

Din  24.09.2019

Privind rectificarea bugetului pe anul 2019  potrivit adresei SJG-STZ-4020/23.09.2019 AJFP SĂLAJ

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.11.708/24.09.2019  prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma încasata de la AFIR ca urmare a achiziționării buldoexcavator ;

-referatul de aprobare  nr. 11.707/24.09.2019  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 cu suma încasata de la AFIR ca urmare a achiziționării buldoexcavator,  astfel:

 VENITURI                                                                                                  MIILEI                                                                                  

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru

Finanțarea cheltuielilor descentarlizate                                                          22,50

CHELTUIELI                                                                                              

CAP   65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT                                                                            22,50

65040102 Școala Lucian Blaga                                                                    12,50

57.02.01 Ajutoare sociale în numerar                                                              7,50

200104 Apă, canal și salubritate                                                                      3,00

200530 Obiecte de inventar                                                                             2,00

65050201 Liceul tehnologic Octavial Goga                                                 10,00

20.05.30 Obiecte de inventar                                                                           10,00

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ      RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA