HOTĂRÂREA nr. 68 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.68

Din 25.05.2021

privind modificarea Statului de funcții al UAT oraș Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere

– raportul de aprobare nr.68701/19.05. 2021 al primarului orasului Jibou

-raportul de specialitate nr.6870/19.05.2021 al Compartimentului Organizare, salarizare resurse umane  privind a modificarea Statului de funcții al UAT oraș Jibou ;

-Capitolul IV, Secțiunea a 2-a din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

        -HCL nr. 2/ 30.01.2018 aprivind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orașului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Jibou, respectiv Poliția locală, S.P.C.L.E.P., Serviciul public de gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare,

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

-Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare

    Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

  Văzând prevederile art. 409 alin. (1)  și alin. (3) lit. a), Art. 11, alin. (5) si art. 31, alin. (4)  din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

   În temeiul  prevederilor art. 129 alin 2, lit.a) ai alin.3 lit.c) , art  139 (1,3) art. 196 (1) lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;       

                                           HOTĂRĂȘTE :

         Art.1 Se aprobă modificarea Statului de funcții actualizat conform  anexei II parte integranta din prezenta, transformarea funcției publice de execuție de Consilier,  din grad profesional Asistent, în grad profesional Principal,  poziția nr. 30 în Statul de funcții, în urma examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru un funcțíonar public din cadrul compartimentului Administrație publică locală, relații cu publicul, autorizare transport public și arhivă, susținut în data de 20, respectiv 21 aprilie 2021.

         Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar  și Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane.  

         Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărări/dosar de ședință

-Compartimentul Organizare,salarizare resurse umane 

-Publicitate/mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

  PAȘCALĂU VLAD ANDREI                            SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA