HOTĂRÂREA nr.140 Din 15.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.140

Din  15.09.2020

Privind prelungirea contractului de inchiriere nr.4328/2012 având ca obiect

 cabinet stomatologic

          Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         – raportul de specialitate nr. 9656 din 09.09.2020 al Serviciului, Buget, Finante, contabilitate, impozite si taxe locale;

          – referatul de aprobare nr.9655/09.09.2020 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 a Consiliului local;

          – adresa  nr. 9656/25.08.2020 domnului dr. Suteu Ciprian in calitate de chirias;  În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2)(6) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea contractului de inchiriere nr.4328/2012 având ca obiect cabinet stomatologic, prin act aditional pe o perioada de 3 ani cu posibilitati de prelungire prin acte aditionale in conditiile legii.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-Dl. Primar

-Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

-Publicitate /dosar de ședință 

– Dr Suteu Ciprian 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

        COTUT STEFAN                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA