HOTĂRÂREA nr.58 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.58

Din  26.05.2020

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.5781/21.05.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 pentru proiectul ”Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- civic”;

-referatul de aprobare  nr.5780/21.05.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar astfel:                                                                                                                               Miilei

Reducere Majorare
200.00 CHELTUIELI 200.00
200.00 CAP 670503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi 710101 CONSTRUCTII OBIECTIV: Modernizare parc CFR oras JIbou CAP 700207 Alimentare cu gaze naturale in localitati 710101 CONSTRUCTII OBIECTIV:Extindere retea de distributie gaze naturale in loc Jibou str. Ronei, Firizei si Somesului 200.00

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA