HOTĂRÂREA NR.109 Din 30 august 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.109

                                                Din 30 august 2016

Privind actualizarea  registrului local  de evidenţă a spaţiilor verzi din raza oraşului Jibou.

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 30. 08. 2016

            Având în vedere

     – raportul  nr 10.500/10.08 2016   al compartimentului disciplina in constructii  si protectia  mediului:

    – expunerea de motive nr 10. 501 din 10. 08. 2016 a primarului orasului Jibou

    -avizul favorabil  al comisiei de specialitate  nr 3 a Consiliului local

            In conformitate cu prevederile art. 18 din  Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, republicata si modificata

            Potrivit prevederilor Ordinului nr 1549/2008  al MDLPL privind aprobarea Normelor tehnice  pentru elaborarea Registrului local de evidenta a spatiilor verzi  din intravilanul localitatilor .

            In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă actualizarea  registrului local  pentru evidenţa spaţiilor verzi din raza oraşului Jibou, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează  d.ra Paskucza Szarita, inspector Mediu.

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Rus Dan                                                                  Contrasemnează:

                                                                                                p.  Secretar Oraş,

                                                                                       Opriş Maria

                                                                                                              Ivanescu Oana