HOTĂRÂREA nr.110 Din 26.09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.110

Din 26.09. 2017

privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr 10.709/2015 pentru spațiul cu destinație de locuință situat în str. Garoafelor  nr.11,  bl. A14 , ap.1

Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr.10.163 /04.09. 2017al compartimentului  urbanism prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.10.709/2015 pentru spațiul cu destinație de locuință situat în str. Garoafelor  nr.11, bl. A14, ap.1 la solicitarea  chiriașului Viman Elena  care are în intreținere un copil cu grave probleme de sănătate fiind încadrat în grad de handicap grav cu însoțitor;

            -expunerea de  motive  nr.10. 164/04.09 2017  a domnului Primar

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 2 a Consiliului local

            Potrivit prevederilor Legii nr.114/1996 legea locuinței ,republicată cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând prevederile art.36 alin(2) lit.b, din Legea  nr.215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul   art.45  alin (1 și 2)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr.10.709/2015 pentru spațiul cu destinație de locuință situate în str. Garoafelor  nr.11, bl. A14, ap.1 cu doi ani de zile  și menținerea scutirii la plata chiriei.

         Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Birourile urbanism și Contabilitate.

         Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Biroul  Contabilitate,

            -Biroul urbanism

            -Publicitate /dosar de ședință

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria