HOTĂRÂREA nr.176

Din 24.10.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.176

Din 24.10.2023

Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 13401/20.10.2023 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare  nr. 13400/20.10.2023 al primarului orașului Jibou;

-Adresa nr. 18972 din 26.09.2023 a Consiliului Județean Sălaj;

-Hotărârea nr. 133 din 26.09.2023 prin care s-a repartizat suma de 87,00 mii lei;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Potrivit prevederilor art. 19 alin.2, art.49, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim IV 2023, astfel:

                                                                                                                                           mii lei

VENITURI                                                                                                                        87,00

04.02.05 Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean                         87,00

CHELTUIELI                                                                                                                    87,00

6702050102 Sport Club Orășenesc Jibou                                                                          17,00

710130 Alte active fixe

-achiziție mașină de curățat pardoseli

700250 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale           70,00

710101 Construcții

Obiectiv de investiții : Construire bază sportivă în orașul Jibou

Art.2  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar, astfel:  

Reduceri mii leiUAT ORAS JIBOU Secțiunea funcționareMajorări mii lei
40.0051020103 Autorități executive 100101 Salarii de bază6702050102 Sport Club Orășenesc     100112 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității40.00
40.00TOTAL40.00

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta se comunică cu :

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

            ALMAȘ IOAN                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                         TEGLAȘ RODICA