HOTĂRÂREA nr.32 Din 26.03.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.32

Din 26.03.2019

    privind amenajarea și modernizarea  cartierului 1 Mai I

            Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr.3553 din 22.03.2019 al Biroului urbanism și Compartimentul Investiții;                                                                                                                              

          -expunerea de  motive a domnului Primar nr.3554 din 22.03.2019, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

           Potrivit  prevederilor:

          -Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;

          -OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului modificată prin Legea nr. 265/2006;

           În temeiul prevederilor art.36 alin (2), lit. b și c , alin (5) lit a, coroborat cu prevederile art.45 (2) lit. e, din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1 Se aprobă amenajarea și modernizarea  cartierului 1 Mai I din orașul  Jibou pe terenul  apartinand  domeniului public al orasului Jibou, astfel:

a.      Terenul in suprafata de S=3787.0 mp inscris în CF nr.53825 cu Nr. Top. 53825, proprietate publică a orașului Jibou a fost transmis către Agenția Naționala de Locuințe in vederea implementarii si dezvoltarii unui program special pentru constructii de „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii în orașul Jibou, județul Sălaj” și „Locuințe de serviciu – 16 u.l. în orașul Jibou, județul Sălaj”.

b.      Prin autorizația de construire cu nr. 36/2016 a fost aprobată investiția de „Punerea în siguranță a acumulării Cuceu, județul Sălaj”, care cuprinde amenajarea acumulării Cuceu cât și decolmatarea și amenajarea văii „Apa Sărată” de la barajul Cuceu (Polder) până la deversarea în Răul Someș. Investitie a fost propusa spre finanțare prin fonduri POIM Uniunea Europeană de către Administrația Națională Apele Române.

c.     Prin adresa cu numărul 3497/21.03.2019 Administrația Națională Apele Române ne comunica faptul că în anul 2019 se vor realiza intervenții la rezolvarea unor puncte critice pe cursul de apă Apa Sărată în loc. Jibou, Jud. Sălaj.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar, Biroul Urbanism, Serviciul  Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe si Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediulu , Compartimentul Investiții

            Art.3  Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar 

          -Instituția Prefectului- județul Sălaj

          -Biroul Urbanism

          -Serviciul  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe

          -Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

          -Compartimentul Investiții

          -Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

          -Mass-media/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      ȚĂRAN   DANIEL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA