HOTĂRÂREA nr.33

Din 29.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.33

Din 29.03.2022

privind acordarea burselor scolare pe anul 2022

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 3598 / 16.03.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

-referatul de aprobare  nr. 3597 / 16.03.2022 al domnului primar  și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

– adresa nr . 2005/02.03.2022  a  Scolii Gimnaziale Lucian Blaga Jibou, nr. 780/03.03.2022 a  Liceului Tehnologic Octavian Goga Jibou si nr.  124/03.03.2022 a  Liceului Ion Agarbiceanu Jibou;

Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioareale Legii educaţiei naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispoziţiilor art. 129(2)lit b, 139(1,3) și 196(1) lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă un numar de 741 burse scolare alocate pentru anul scolar 2021 – 2022 (burse de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social), pentru elevii inscrisi la cursurile cu frecventa in invatamantul preuniversitar de stat din Orasul Jibou, cu respectarea criteriilor generale de acordare prevăzute de OME nr. 5870/2021, dupa cum urmeaza:

          -burse de ajutor social, in numar de 513 in valoare de 200 lei/luna/elev;

          -burse de merit, in numar de 192 in valoare de 200 lei/luna/elev;

          -burse de studiu, in numar de 36 in valoare de 150 lei/luna/elev.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ

              POP CORNEL EUGEN                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA