HOTĂRÂREA nr 123 Din 25 10. 2016

  ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA nr 123

                                                Din  25 10. 2016

Privind completarea  domeniului public de interes local

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară in data de 25. 10 2016 la Casa de Cultura

            Având în vedere expunerea de motive a d-lui Primar şi raportul nr.13.316 din 19. 10. 2016 al Biroul urbanism si administrarea domeniului public şi privat, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

In conformitate cu prevederile din Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările  ulterioare;

            In baza prevederilorart. 36  lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In  temeiul art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi republicată,

                                    Hotărăşte:

           Art. 1 – Se completează domeniul public de interes local al orasului Jibou cu statia de pompare a apei uzate situata  in  incinta Spitalului TBC Jibou str. Libertatii nr 67.

           Valoarea statiei este de 6.209,62 lei.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul primar  şi d-ra Ciascai Maria-Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la:

  • Dl.Primar
  • Biroul administrarea domeniului public şi privat
  • Consiliul Judeţean Sălaj                                                                             
  • Instituţia Prefectului  judeţului  Sălaj
  • Populatia orasului, prin afisare
  • dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        Contrasemnează

Pintea Victor                                         SECRETAR ORAŞ,Opris Maria