PROIECT DE HOTARARE nr.17/2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

VICEPRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE nr.17/2016

                 Privind aprobarea investiţiei “Asfaltare strazi in orasul Jibou in 2016”

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2016,

            Având în vedere:

            – referatul nr. 812/21.01.2016  al Biroului managementul proiectelor şi investiţii;

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă investiţia “Asfaltare  strazi in orasul Jibou in 2016”,  in lungime totala de 6.638 m si valoare estimata totala  de 4.200.000 lei, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dna viceprimar, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

                        Viceprimar,                                                      Avizat legalitatea:

Secretar oraş,

                     Indreies Ana Claudia                                           Opriş Maria