HOTĂRÂREA nr.132 Din 31.08.2021 privind prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.132

Din  31.08.2021

privind prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai

         Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

         -raportul de specialitate Nr.10797 din  27.08.2021 al Compartimentului contabilitate prin care se propune prelungirea contractului de închiriere a bunului imobil: teren în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou , str.1 Mai,(lângă magazinul Oncos ) suprafață de teren cu destinație de vânzare flori;

         -referatul de aprobare nr. 10796  din  27.08.2021 al domnului Primar și avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local;

         -cererea nr. 10045 din 09.08.2021, prin care dna Rosmalint Ecaterina în calitate de administrator a întreprinderii individuale Rosmalint Ecaterina solicita prelungirea pe o perioada de 1 an de zile a contractului cu nr. 11588 din 13.09.2016, prelungit anual prin acte adiționale succesive, ultimul fiind actul adițional cu nr.10861/29.09.2020;

         În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  c, coroborat cu alin (6) lit. a, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin.1 lit.a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

                                                     HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea cu 1 an de zile a contractului de închiriere  nr.11588 din 13.09.2016 prelungit succesiv prin acte adiționale pentru terenul în suprafață de 6,25 mp situat în localitatea Jibou, str.1 Mai.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul contabilitate.

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Compartimentul Contabilitate

– Publicitate /dosar de ședință 

– II Rosmalint Ecaterina

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

TĂMĂȘAN OVIDIU                 SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA