HOTĂRÂREA nr. 128 Din 25.07.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SALAJ

Consiliul Local al UAT Oras Jibou

Orasul Jibou

      HOTĂRÂREA nr. 128

Din 25.07.2023

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023 si Legea 235/2023

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 1. art.1 alin. (5), art.120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
 2. art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 3. art. 7 alin. (2), precum și art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte;
 4. art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 5. art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 6. art. 61 – 66  și art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6, 9 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023 și Legea nr. 235/2023;
 9. Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Luând act de:

 1. referatul de aprobare prezentat de către primarul orașului Jibou în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 9460/24.07.2023;
 2. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 9461/24.07.2023;
 3. viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operațiune;
 4. avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al UAT Oraș Jibou;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) lit. b), coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al UAT Oras Jibou adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 4.000.000 lei cu o maturitate de maximum 5 ani.

Art. 2.Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru următoarele obiective de invesțitii: Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga și construire Sala de Sport în localitatea Jibou, jud. Sălaj și Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în orașul Jibou, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

Art. 3 Din bugetul local al UAT Oraș Jibou se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art. 4.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a UAT Oraș Jibou următoarele date:

 1. UAT Oraș Jibou;

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul UAT Oras Jibou.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul  secretarului UAT Oraș Jibou, în termenul prevăzut de lege, primarului UAT Oraș Jibou și prefectului județului Sălaj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariajibou.ro .

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

          VALENTIN ȚELEA MUREȘAN                   SECRETAR GENERAL

                                                                                             RODICA TEGLAȘ