HOTĂRÂREA NR.166 Din 26.11.2019

 CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.166

Din 26.11.2019

Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorii zilei de 1 Decembrie

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

    – Referatul de aprobare nr. 14.185 /20.11.2019 a domnului Primar;

    – Raportul nr.14.184/20.11.2019 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind alocarea  sumei de 15,00miilei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate  zilei de 1 Decembrie ;

    – Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă  alocarea sumei de 15,00mii lei pentru buna desfășurare a manifestărilor dedicate  zilei de 1 DECEMBRIE , Ziua Națională a României .

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA