HOTĂRÂREA nr. 132 din 24.10.2017

ROMANIA

JUDETUL SALAJ             

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                          

HOTĂRÂREA  nr. 132

Din 24.10.2017

privind  modificarea HCL nr. 114 /26.09.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “ Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței  cu program  normal nr.2   din localitatea Jibou “

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr 12.149 din 23.10.2017    al compartimentului  Investiții , managementul Proiectelor privind aprobarea investiției  “pentru “ Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței  cu program  normal nr.2   din localitatea Jibou “;

            -expunerea de  motive  a domnului Primar

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local

            Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

            Văzând prevederile art. 36 alin (2) lit b, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată, cu modificările și co,pletările ulterioare;

            In temeiul   art.45  alin (1 și 3)  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1  Se aprobă  modificarea valorii stabilită prin HCL nr. 114/26.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “ Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței  cu program  normal nr.2 din localitatea Jibou “astfel:

            – în urma evaluării  proiectului mai sus amintit s-a stabilit  valoarea aferentă investiției și aplicării standardelor de cost la o valoarea  totala inclusiv TVA  de 1.743.913,23 lei din care C+M 1.396.112,57 lei inclusiv TVA.

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Investiții, managementul Proiectelor.

     Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Domnul Primar

            -Grădinița  cu program  normal nr.2   din localitatea Jibou “

            -Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul Contabilitate

            -Publicitate /dosar de ședință

            -Ministerul Dezvoltării Regionale ,Administrației Publice și Fondurilor Europene.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria