PH 36 din 24.04.2018

nr. 36 din 24.04.2018
HOTĂRÂREA NR. 36 Din 24 aprilie 2018 privind aprobarea investiției “ CENTRU MULTIFUNCȚIONAL”
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 36

Din 24 aprilie 2018

privind aprobarea investiției  “ CENTRU MULTIFUNCȚIONAL”

 

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.5360 din 20.04.2018 al compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea investiției  CENTRU MULTIFUNCȚIONAL;

-expunerea de  motive  nr.5361 din 20.04.2018 a domnului Primar ;

-avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare, Legea 350/2005 Ghidul Solicitantului;

Văzând prevederile art. 36 alin (2) lit b, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul   art.45  alin (1 și 2)  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modifică0rile și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă realizarea  investiției  “ CENTRU MULTIFUNCȚIONAL”

conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Domnul Primar

-Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

-Serviciul Contabilitate

-Publicitate /dosar de ședință

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

        Petrean Doru Aurelian                                                       Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria