Hotararea nr. 24 din 25.03. 2014

 R  O  M    N  I  A

J U D E Ţ U L  S Ă L A J

               ORAŞUL  JIBOU

             CONSILIUL  LOCAL

                                                                                       HOTĂRÂREA NR. 24

                                                                        din 25.03.2014                                  

pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului JIBOU în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice

Consiliul Local al orașului Jibou, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică în data de 25 martie 2014;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 1358/2014 a Primarului orașului Jibou, Raportul de specialitate nr.1359/2014 al Secretarului orașului Jibou şi Avizele comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 ale Consiliului Local;

            În baza prevederilor Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, HG nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001;

            În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                                          HOTĂRĂŞTE:

                Art.1.Se aprobă Regulamentul privind aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Jibou în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

      Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Jibou, Serviciul urbanism, administrarea domeniului public si privat.

        Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

         Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Primarul orașului Jibou;

                        -Prefectul Judeţului Sălaj;

                      -ANCOM – Oficiul Judeţean Sălaj;

                        -Serviciul urbanism;

                        – Dosar hotărâri.

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,

               Farcas Sorin                                                                         SECRETARUL ORAŞULUI,                                                                                    Opris Maria