HOTĂRÂREA NR. 84 din 17 decembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 84

                                                 din  17 decembrie 2013

Privind rectificarea bugetului local pentru activitatile autofinantate- Spitalul orasensc Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 17 decembrie 2013,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor art.19, alin.2, art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local la activitatile autofinantate- Spitalul orasenesc Jibou, astfel:

VENITURI                                                                                                     19.65 mii lei

33.10.30 Venituri din contracte incheiat cu DSP Salaj                           18.65mii lei

din sume alocate de la bugetul de stat

37.10.01 Donatii si sponsorizari                                                                          1.65 mii lei

CHELTUIELI Cap. 66.10.06.01 Spitale generale                                       19.65 mii lei

20.04.01 Medicamente                                                                         16.00 mii lei

20.04.02 Materiale sanitare                                                                                2.00 mii lei

20.05.30 Obiecte de inventar                                                                              1.65 mii lei

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Almas Ioan                                                                          SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria