HOTĂRÂREA nr.41 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.41

                                                      Din 18.04.2019                          

privind acordarea cu titlu gratuit către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Sucursala Zalău A dreptului de uz și servitute asupra unei suprafete de de 276 mp, aparținând domeniului public al Orașului Jibou

          Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința extraordinară,

          Având în vedere:

– raportul nr. 4584 din 10.04.2019 al Biroului urbanism , administrarea domeniului public și privat al orașului prin care se propune acordarea cu titlu gratuit către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Sucursala Zalău A dreptului de uz și servitute asupra unei suprafete de de 276 mp, aparținând domeniului public al Orașului Jibou;

-Adresa nr. 4584 din 10.04. 2019 a Societății de distribuție a Energiei Electrice Transilvania  Nord  S.A. ;

– Art.12 alin. (3-4) art. 14. Alin (3) din Legea nr. 123/2012  a energiei electrice și gazelor naturale;

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1,3 a Consiliului local;

– Expunerea de motive a domnului primar;

         Văzând prevederile art. 36 alin.( 2) lit. b și d,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare.

         În conformitate cu prevederile art.45 alin (3)  din legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare;

                                                       HOTĂRĂȘTE :

    Art.1 Se aprobă acordarea dreptului de ocupare provizorie cu titlu gratuit  și  dreptul de uz și servitute pentru o suprafață de  teren de 276 mp, aparținând  domeniului public al orașului Jibou în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A Sucursala Zalău, pentru amplasarea rețelelor electrice de medie tensiune în vederea realizării unor lucrări.

    Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredinteaza  domnul primar și Biroul Urbanism

    Art.3  Prezenta se comunică cu:

-Dl. Primar

-Institutia Prefectului –Județul Sălaj

      -Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului

      -Societatea  de distributie a Energiei Electrice Transilvania  Nord  SA

      -Dosar de ședință /dosar hotărâri

      -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ                                                                                                 OPRIȘ MARIA