HOTARAREA  nr.21

Din 31.01.2023

ROMANIA

JUDETUL SALAJ             

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA  nr.21

Din 31.01.2023

privind achizitionarea  unor  servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare, in instanta a UAT oras Jibou

Consiliul Local al orasului Jibou,  

Avand in vedere :
-raportul de specialitate  nr. 370 din 11.01. 2023 al secretarului general al orasului

Jibou  prin care se propune achizionarea de  servicii de asistenta,  consultanţă juridică şi de reprezentare in instanta  a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou si a autoritatilor  publice locale din  orasul Jibou ;

 -Avizul comisiilor de specialitate nr. 1,3 ale Consiliului local, referatul de aprobare nr.369/11.01. 2023 al domnului Primar ;

Avand in vedere prevederile art.109 din OUG nr 57/2019 Codul Administrativ ;

Ţinând cont de prevederile :

-Art. 1 alin. 2, lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

          Văzând prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c), alin 14 , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare;          

  În temeiul  prevederilor art.  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;                                                                 

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1 Se aprobă  alocarea sumei de 70.000 lei  pentru achizitionarea  unor  servicii

juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare in instanta a UAT oras            Jibou,   pentru anul 2023.

Serviciile juridice  constau în :

– soluționarea măsurilor menționate de Camera de Conturi Sălaj ;

-asistenta, consultanţă juridica si reprezentare in instanta a unităţii administrativ teritoriale oras Jibou in cauzele aflate pe rolul judecatoriilor , tribunalelor  sau curtilor de apel  in toate stadiile procesuale;

  – promovarea unor actiuni in instanta  de catre UAT oras Jibou si autoritati locale daca  situatia  va impune acest fapt;

– asistenta/consultanta juridica in domeniile: derularea proiectelor finanţate din fonduri europene sau în legătură cu modul de finanţare, implementarea şi derularea acestora, achiziţii publice, aplicarea legilor de restituire (legea 10/2001 şi legile fondului funciar cu modificările si completările ulterioare), dosarele în pretenţii şi despăgubiri, acţiunile în contencios administrativ şi fiscal,   litigiile născute din executarea sau neexecutarea contractelor civile sau/şi administrative, pentru desfiinţarea contractelor sau a actelor juridice patrimoniale si alte cazuri in care sunt necesare servicii juridice.

Art.2 Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al

orasului Jibou.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredinteaza  secretarul general al 

orasului Jibou si comp. Buget, finanțe, contabilitate.

Art.4 Se mandatează  Primarul orasului, secretarul general  si comp. Buget, finanțe, contabilitate, să semneze contractele de asistenţă juridică.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică

         – Primarul Orașului Jibou

– Instituţia Prefectului Judeţul Salaj

         – Publicitate /dosar de sedinta  

           -Comp. Buget, finanțe, contabilitate

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ RODICA