PH 49 din 29.05.2018

nr. 49 din 29.05.2018
HOTĂRÂREA nr. 49 Din 29. Mai 2018 Privind alocarea unei sume activitatilor dedicate zilei internaționale a copilului 1 IUNIE
ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 49

Din 29. Mai 2018

Privind alocarea  unei sume  activitatilor  dedicate zilei internaționale a copilului 1IUNIE

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul nr. 5890 din 26.05.2018 prin care se propune alocarea sumei de 37.000 lei pentru susținerea   proiectului’’ Copilarie o lume minunată  desfășurată în colaborare  cu asociația ”Suntem Părinți nouă ne pasă” ;

Adresa  cu nr. 6345/14.05.2018  a compartimentului  Disciplina în construcții și protecția mediului privind  aprobarea calendarului manifestărilor dedicate Zilei de 1IUNIE – Ziua Internațională a copilului.

Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

Expunerea de motive a domnului primar;

Văzând prevederile art. 36 alin (9) din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.45 alin (1 ,2) din Legea nr.215/2001 legea administrației  publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 37.000 lei pentru desfășurarea activităților  dedicate zilei internaționale a copilului 1IUNIE  în data de 31.05.2018 în localitatea Jibou pe platoul din spatele Primăriei  între orele 8:30 -23:00 respectiv organizarea  de către Primaria orașului Jibou  împreună cu ”Asociația Suntem părinți nouă ne pasă ”  a celei de a doua ediții a proiectului ’’Copilărie o lume minunată”.

Art.2 Se aprobă calendarul manifestărilor :

– concursuri sportive, desene pe asfalt,pictură, spectacol ’’Comoara cu povești’’,spectacol cântece populare, majorete,balet ,cor, concert muzică ușoară și umor.

La aceste activități participă școlarii și preșcolarii  școlilor din oraș și cadrele didactice.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și doamna Opriș Dorina serviciul Contabilitate buget finanțe  impozite și taxe.

Art.4  Prezenta se comunică cu:

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Serviciul Contabilitate, Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință /dosar hotărâri

-Școlile din oraș

-Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice

 

Președinte                Presedinte de ședință                                                   Contrasemnează

                     Rus Dan                                                                Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria