HOTARAREA nr. 19 din 28.02.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 19

Din 28.02.2017

Privind închirierea spațiul situat în localitatea Jibou str.T. Vladimirescu  nr 14

             Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2017 

             Având în vedere

            Raportul de specialitate nr 500 din 31.01.2017 al  Serviciului  Buget Finanțe Contabilitate privind posibilitatea de a se încheia un contract de închiriere pe o perioadă de 4 ani domnului senator Pop Gheorghe la solicitarea  acestuia :

            Expunerea de motive a domnului Primar

            Avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1 si 3 ale Consiliului local

            Văzând prevederile Legii nr 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată

            Potrivit prevederilor HG nr 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe  aparținând domeniului public sau privat al statutului ori a unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariații societăților  comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome .

            În temeiul prevederilor 36 alin 2 lit(c) din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, coroborat cu prev. art 45  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice  locale.

HOTĂRĂȘTE

             Art.1-Se aprobă închirierea  spațiului situat în loc. Jibou str. T. Vladimirescu nr 14 în suprafață de 25 mp proprietate privată a orașului Jibou, domnului senator Pop Gheorghe pentru  birou parlamentar

            Art.2 -Se aprobă o chirie de 1,50lei/mp/luna.Chiria se indexează anual cu rata inflatiei

            Art.3-Se aprobă încheierea contractului pe o perioada  de 4 ani

            Art.4-Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar.

            Art.5-Prezenta se comnuică cu:

                     -Domnul Primar

                     -Instituția Prefectului județului Sălaj  

                     -Domnul senator Pop Gheorghe

                     -Serviciul Buget Finanțe Contabilitate

                     -Dosar ședință /publicitate

Președinte de ședință                               Contrasemnează Secretar

                      Indreieș Ana –Claudia                                                Opriș Maria

�                                                Contrasemneaz Secretar

        Indreieș Ana –Claudia                                                                          Opriș Maria