HOTĂRÂREA nr.149 din 18.12.2018

HOTĂRÂREA  nr.149

Din 18.12.2018

Privind emiterea Acordului UAT Oraș Jibou  solicitat de comuna

SOMEȘ ODORHEI  pentru introducerea rețelei de canalizare și racord la

 stația de epurare a orașului Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul de specialitate nr.14.504/28.11.2018  al Biroului de urbanism și administrarea domeniului public și privat;

– Adresa nr.4911/27.11.2018  a comunei Someș Odorhei   prin care  se solicită acordarea avizului pentru introducerea rețelei de canalizare  și racord la stația de epurare,Plan de încadrare in zonă ;

– Expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu perevederile art.36( 2) lit. c,  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare .

În temeiul prevederilor art.45 (3) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare .

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  emiterea Acordului UAT Oraș Jibou  solicitat de comuna  SOMEȘ ODORHEI  pentru introducerea rețelei de canalizare  a comunei Someș Odorhei, utilizarea drumurilor  de exploatație  agricola DE 20, DE.3 pentru  acces la Stația de epurare, bunuri  care fac parte din domeniul public al orașului Jibou

Art.2  Se aprobă emiterea Acordului UAT Oraș Jibou  solicitat de comuna SOMEȘ ODORHEI  pentru acces  și racord la stația de epurare a orașului JIBOU   bun care face parte din domeniul public al orașului JIBOU;

Art.3 Se imputernicește domnul primar  al orașului Jibou să semneze documentațiile necesare

Art.4 Cu ducerea  la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul primar

Art.5 Prezenta se comunică  cu:

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dl.Primar

-UAT Comuna Someș Odorhei

-Biroul urbanism

-Consiliul Județean  Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass –media

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

         CSATLOS SANDOR                                     SECRETAR oraș, Opriș Maria