HOTĂRÂREA nr.168 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.168

Din 15.12.2020

Privind rectificarea bugetului pe anul 2020 

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.13867/09.12.2020   al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

-referatul de aprobare  nr. 13866/09.12.2020  al domnului primar ;

– adresa SJG-STZ-3900/08.12.2020 AJFP SĂLAJ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel:

                                                                                                                              MII LEI                 

VENITURI                                                                                        

11.02.06 Sume defalcate din TVA

     pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                 275,00

CHELTUIELI                                                                                                              275,00

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate                                                 275,00

100101 Salarii de baza                                                                                              140,00

570201 Ajutoare sociale in numerar                                                                          135,00

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA