HOTĂRÂREA nr. 165 din  18.12.2018

HOTĂRÂREA nr. 165

Din  18.12.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna ianuarie 2019

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere HCL nr. 68/2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

În temeiul art. 39(1) și 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă  domnul consilier Almaș Ioan  pentru conducerea şedinţelor  Consiliului Local din luna  ianuarie 2019.

Art.2  Prezenta se comunică cu:

-Persoana prevazuta la art 1

-Dl. Primar

-Institutia Prefectului judetul Salaj

-Dosar hotărâri/dosar de sedinta

-publicitate/mass-media

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria