HOTĂRÂREA nr. 191 Din 19.12.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 191

Din  19.12.2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna ianuarie 2018

 Consiliul local al orașului Jibou ,

            Având în vedere HCL nr. 68/2017privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

             În temeiul art. 39(1) și 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE :

            Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă  domnul consilier Pintea Victor  pentru conducerea şedinţelor  Consiliului Local din luna  ianuarie 2018.

            Art.2  Prezenta se comunică cu:

            -Persoana prevazuta la art 1

            -Dl. Primar

            -Institutia Prefectului judetul Salaj

            -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

            -publicitate/mass-media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE  CORINA                                                                   SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria