HOTĂRÂREA nr. 63 din 27 iunie 2017

ROMÂNIA

JUDETUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 63

Din 27 iunie 2017

privind   prelungirea  duratei mandatului  administratorului Societății Parc Industrial SRL. pe perioada  mandatului actual al Consiliului local

      Consiliul local al oraşului Jibou

      Având în vedere:

    -raportul de specialitate nr.7224 din 16.06 2017  al  compartimentului organizare , salarizare ,resurse umane

    -expunerea de motive  a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

       În conformitate  cu prevederile   Legii nr 31/1990 a societăților comerciale , OUG nr 109/2011privind guvernanta  corporative a intreprinderilor publice , a actului Constitutiv al societatii

       Potrivit prevederilor art.36 alin (2) lit  a, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

        În temeiul prevederilor art.45 alin (3)  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

Hotărăşte:

     Art.1 Se aprobă prelungirea  duratei mandatului  administratorului Societății Parc Industrial SRL. domnul ing. Marian Dores  pe perioada  mandatului actual al Consiliului local , potrivit actului adițional  anexat .

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează domnul ing. Marian Dores 

     Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul buget ,finante, contabilitate

            -Oficiul Registrul Comerțului

            -SC Parc Industrial SRL

            -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

            -Mass-media

            -Domnul ing. Marian Dores

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează  SECRETAR

        Cotuț Ștefan                                                                      Opriș Maria

g>        Cotuț Ștefan                                                                      Opriș Maria