HOTĂRÂREA nr.202

Din 20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.202

Din 20.12.2022

privind “Atestare a apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui curs de apa „ Paraul Paval” cuprins intre Cimitirul de pe strada Eroilor si Valea Apa sarata si declararea acestuia bun de interes public local ”

 Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 16097/19.12.2022  al Biroului urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat;

-Referatul de aprobare nr. 16096/19.12.2022   al Primarului orașului Jibou;

-Adresa nr. 3581 / 26.08.2022 al Administratiei Bazinale de apa Somes-Tisa , Sistemul de gospodarire a apelor Salaj ;

– Adresa nr. 10216 / 26.08.2022  a numitei Korosi Floare pentru consolidarea malului cursului de apa cu denumirea Paraul Paval din vecinatatea proprietatii dansei deoarece in zona sunt alunecari de teren, fapt ce pune in pericol proprietatea sus numitei ;

– HCL Nr. 94 din 29.06.2022 privind completarea listei de investitii;

– Hotărârea nr. 32 din 28 mai 2013 a Consiliului Local al Orasului Jibou pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul și extravilanul orasului Jibou si satele apartinatoare Var, Cuceu, Rona si Husia pe zone și categorii de folosință;

-Art.286, alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art. 6 din Legea 213/1998 – privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art.553 alin.1 , art.557 alin 2 din Legea nr 287/2009 – Codul Civil – cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art.36 alin1 din Legea nr. 18/1991 a fondului Funciar , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

-Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.c)  din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul  prevederilor , art  139 (1),(3) lit. g) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                         

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  “Atestare a apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unui curs de apa „ Paraul Paval” cuprins intre Cimitirul de pe strada Eroilor si Valea Apa sarata  in suprafata de 4502 mp in lungime de 2842 ml, cu o valoare estimate de 22.510 lei, Conform Ghidului 2022 a UNNPR, în care valoarea de piață minimă a terenurilor aflate în zona C ( zona 2 mediana – periferica) și declararea acestuia bun de interes public local situatia

juridical actuala- domeniul public.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat .

Art.3   Prezenta se comunică cu

– Instituția Prefectului-județul Sălaj

– Compartiment Contabilitate

– Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si priva

– Domnul Primar

– Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA