HOTĂRÂREA nr. 141 din 31.10.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ            

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 141

din  31.10.2017

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor,  pentru anul 2018

Consiliul local al  orasului Jibou,

Având în vedere:

            -referatul nr. 11.549din 09. 10 2017  al Compartimentului resurse umane adresa nr. 9935/29.08.2017 înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 precum și adresa nr.51415/2017  a ANFP, expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr.3 a Consiliului local;

            În baza prevederilor art. 23 alin(1) lit. a-g, din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici republicată, art. 10 alin. 1 din Ordinul nr.7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

            În temeiul art. 45(1,2 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice  din  aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2018 conform Anexei care face parte integrantă din  hotărâre.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredinţează dl.primar şi doamna Teglas Rodica  inspector resurse umane.

            Art.3  Prezenta se comunică cu:

                             –  ANFP Bucuresti

                             –  Dl. primar

                             –  Instituția Prefectului Județului Sălaj

                              – Compartimentul resurse umane

                             –  Mijloace de publicitate

                             –  Dosar ședință/ dosar hotărâri

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria