HOTĂRÂREA NR 134 din 29.11 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR 134

                                                   din 29.11 2016

Privind aprobarea organizarii licitatiei  publice deschise cu strigare  pentru inchirierea  unor  imobile situate in str.Parc Industrial loc. Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2016

            Având în vedere:

– expunerea de motive a primarului orasului Jibou

– referatul nr 14.291 din 10.11. 2016   al Biroului Contabilitate  si biroul Urbanism

Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1si nr.3 ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c si d coroborat  cu art 123 alin 1 si 2  din Legea nr.215/2001, republicata;

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                    Hotărăşte:

          Art. 1 Se aprobă inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a doua  imobile proprietate publica a orasului JIBOU , pentru desfasurarea unor activitati  de mica industrie si birouri  care sa nu produca  distrugerea interioarelor

 Imobilele respective  care fac  obiectul  inchirierii sunt  situate administrativ in str. Parc Industrial nr  6 si 7 oras Jibou, fiecare spatiu avand  o suprafata construita de 320 mp .

         Art. 2  Se aproba perioada de inchiriere a spatiilor de 4 ani de zile cu posibilitati de  prelungire prin acte  aditionale  in conditiile legii

         Art 3   Se aproba pretul de pornire de  5 lei/mp/luna  

         Art 4   Se aproba caietele  de sarcini  cuprinzand  conditiile de  participare  la licitatie ,organizarea si desfasurarea licitatiei ,conform anexelor parte integranta din prezenta  hotarare

         Art  5   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  si comisia de evaluare a ofertelor in vederea desfasurarii licitatiei

         Art. 6    Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate si urbanism
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

Ing. Stana Ioan                                                          SECRETAR oras Opris Maria

TAR oras Opris Maria