HOTĂRÂREA nr.90 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.90

Din 25.06.2019

privind premierea familiilor care aniversează  50 de ani de căsătorie în anul 2019

 Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul nr.7728 din 16.06.2019 al Serviciului, Buget, Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe locale;

– expunerea de motive a domnului primar, avizul favorabil al comisiilor de  specialitate;

          În conformitate cu prevederile art.36  alin.  9) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală ,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul  art.45 alin ( 1,2 )  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările  și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

           Art.1  Se aprobă premierea familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2019 cu suma de 300/familie.

 Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 120lei /familie necesară pentru achiziționare de plachete ,flori și alte cheltuieli  ocazionate de aceasta premiere.

           Art.3  Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar, Compartimentul de Stare Civilă și Serviciul Buget Finanțe, Contabilitate, impozite și taxe locale.

           Art.4  Prezenta se comunică cu:

          -Dl. Primar

          -Compartimentul de stare civilă

          -Serviciul, buget,finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

          -Instituţia Prefectului –judetul Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            Contrasemnează:

       PINTEA VICTOR                                                        SECRETAR ORAȘ                                                                                                   Opriș Maria