HOTĂRÂREA nr. 67 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.67

Din  25.05.2021

Privind prelungirea contractului de închiriere a terenului în suprafață de 12 mp situat în localitatea Jibou , str.Wesselenyi Miklos în zona Liceului tehnologic Octavian Goga

         Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr.6825/18.05.2021 al Compartimentului contabilitate prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere a terenului în suprafață de 12 mp situat în localitatea Jibou , str.Wesselenyi Miklos în zona Liceului tehnologic Octavian Goga

         -referatul de aprobare nr.6824/18.05.2021 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local;

         -cererea nr. 6816/18.05.2021 adoamnei Muresan Salonica, în calitate de reprezentant legal al societății PLĂCINTĂRIA MARA SRL  ne solicită prelungirea contractului de inchiriere nr. 7855 /20.06.2019 pe o perioada de 2 ani stabilită prin HCL nr 39/18.04.2019;

              În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit. b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

         În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

                                                     HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă  prelungirea  contractului de închiriere  nr. 7855 /20.06.2019 a terenului în suprafață de 12 mp situat în localitatea Jibou , str.Wesselenyi Miklos în zona Liceului tehnologic Octavian Goga cu inca 2 ani

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul contabilitate.

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Compartimentul Contabilitate

– Publicitate /dosar de ședință 

– Doamna Muresan Salonica

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

  PAȘCALĂU VLAD ANDREI                            SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA