HOTĂRÂREA NR. 21 din 6 februarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                    HOTĂRÂREA NR. 21 din 6 februarie 2015            

Privind  aprobarea  achizitiei  serviciilor de consultanta  pentru elaborarea unui studiu  privind  evolutia  istorico-urbanistica a localitatilor  orasului Jibou

Consiuliul Local al Orasului Jibou,

          Având în vedere referatul nr 7847 din 30. 12. 2014 al Biroului Managementul Proiectelor, Investitii si Achizitii Publice , expunerea de motive a d.lui Primar si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

          Văzând prevederile :

– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare ;

–  art.36 alin 2 lit d coroborat cu art 36 lit c pct 11   din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare

– art. 45 alin 1 si  2 lit e  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare

                                    Hotărăşte:

            Art. 1.  Se aproba  achizitionarea  serviciilor de consultanta  pentru elaborarea unui studiu  privind  evolutia  istorico-urbanistica a localitatilor  orasului Jibou .

Valoarea estimata a studiului este de 36.000 lei  la care se adauga TVA , conform Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2015, poz.II.3.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza dl.primar si birourile de specialitate: Managementul proiectelor, investitii, achizitii publice si biroul buget finante, contabilitate.

            Art. 3.  Prezenta se comunica cu

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza:

   Viorica Buda                                                 Secretar oras,

                                                                                       Opris Maria