HOTĂRÂREA nr.74 Din 28.05.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.74

Din 28.05.2019

privind aprobarea actualizării valorii contractului nr.4862/2018 conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiții „ AMENAJARE SPAȚII PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER IN ZONA STRAZII CASTANILOR, JUD SALAJ”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.6682/24.05.2019 al Compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice prin care se solicită aprobarea actualizării valorii contractului nr.4862/2018 conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiții „ AMENAJARE SPAȚII PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER IN ZONA STRAZII CASTANILOR, JUD SALAJ”;

            – solicitarea SC PAOLO GEPA CONSTRUCT SRL  nr.4548/09.04.2019;

– expunerea de motive a domnului primar nr. 6683/24.05.2019 și avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

 În conformitate cu:

– prevederile art. 71, alin (1) din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice  și a unor măsuri fiscal bugetare,modificarea  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările;

            În temeiul prevederilor art. 45 (3) din legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu modificările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulteriore;

HOTĂRAȘTE:

            Art.1 Se aprobă   suplimentarea  contractului nr.4862/2018 conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiții „ AMENAJARE SPAȚII PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER IN ZONA STRAZII CASTANILOR, JUD SALAJ” cu suma de 17.640,74 lei fără TVA,  rezultata  prin aplicarea prevederilor OUG 114/2018 și va fi suportată din bugetul local.

            Art.2 Se aprobă încheierea Actului Adițional la Contractul nr. 4862/2018 conform OUG nr. 114/2018 pentru obiectivul de investiții „ AMENAJARE SPAȚII PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER IN ZONA STRAZII CASTANILOR, JUD SALAJ”.

            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice.

            Art.4 Prezenta se comunică cu :

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-compartimentului management de proiecte ,investitii si achizitii publice

-Serviciul contabilitate  

-Dosar hotarari/dosar de sedinta

-Publicitate / mass-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

MICLE CORINA                                                    SECRETAR ORAȘ

         OPRIȘ MARIA