HOTĂRÂREA nr.146 Din 28.09.2021 hotărâre privind aprobarea solicitarii transmiterii unui imobil (constructii si teren), situat in orasul Jibou, strada Parcului, nr. 10, jud Sălaj, din domeniul public al Statului Român si administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie ”Prof. Dr. G. K. Constantinescu, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în domeniul public al Orașului Jibou si administrarea Consiliului Local Jibou

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                   

HOTĂRÂREA nr.146

Din 28.09.2021

hotărâre privind  aprobarea solicitarii transmiterii unui imobil (constructii si teren), situat in orasul Jibou, strada Parcului, nr. 10, jud Sălaj, din domeniul public al Statului Român si administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie ”Prof. Dr. G. K. Constantinescu, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în domeniul public al Orașului Jibou si administrarea Consiliului Local Jibou

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr. 11841  din  22.09.2021 al Comp. urbanism, amenajarea teritoriului administrarea domeniului public și privat ;

– referatul de aprobare nr.11840  din  22.09.2021 al primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

            Potrivit prevederilor art. 287 lit. a, 292 (1)din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ ;

          Văzând prevederile  art.129 (2)lit c , art 139  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

          În temeiul prevederilori art.196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

                                                                      HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă solicitarea transmiterii unui imobil (constructii si teren) situate în orașul Jibou,str.Parcului nr.10,jud.Sălaj ,din domeniul public al Statului Român si administarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou ,și declararea acestuia bun de interes local ”.

Imobilul este  compus din  urmatoarele bunuri prevazute în anexa la HG nr 1705/2006   cu modificarile si completarile ulterioare, evidentiate în  inventarul bunurilor  Ministerului Finantelor publice  ,astfel :

         1) Sediu şi laborator ORSA Jibou Jud. Sălaj, orş. Jibou, str.Parcului suprafaţa construită – suprafaţa desfăşurată – 82 mp; P+M; suprafaţa curte – 1.000 mp;nr.crt 208- nr.MFP 38503  cod de clasificare 8.28.03

         2)  Grajd reproducători ORSA Jibou Jud. Sălaj, orş. Jibou, str.Parcului nr.10 suprafaţa construită – suprafaţadesfăşurată – 162 mp; cărămidă,nr.crt.209 -nr.MFP 38504  cod de clasificare 8.27.07

         3)  Beci ORSA Jibou pentru păstrare gheaţă Jud. Sălaj, orş. Jibou, str.Parcului nr.10 suprafaţa construită – suprafaţa desfăşurată – 13 mp; cărămidă-  nr.crt.210 -nr.MFP 38505  cod de clasificare 8.28.10

         4)  Grup sanitar ORSA Jibou Jud. Sălaj, orş. Jibou, str.Parcului nr.10 suprafaţa construită – suprafaţa desfăşurată – 3,70 mp; beton şi cărămida – nr.crt.211- nr.MFP 38507  cod de clasificare 8.28.12

          Art. 2 Dupa preluarea imobilului respectiv se intenționează reconversia construcțiilor existente neutilizate aflate în intravilaul orașului Jibou, prin amenajarea unui Centru social pentru vârstnici, destinat petrecerii timpului liber și recreerii acestora. Valoarea estimata  a lucrarilor este de 500.000lei. Fondurile vor fi asigurate din bugetul local al orașului Jibou.

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Compartimentul  urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, Compartimentul investiții și Serviciul buget finante contabilitate,impozite si taxe locale .

          Art.4 Prezenta se comunică cu:.

         – Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie ”Prof. Dr. G. K. Constantinescu

         -Dl.Primar

         -Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

         -Compartiment  urbanism

         -Compartimentului  Management de proiecte si  investitii

         -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

         -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

         -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

         BIG VALENTIN                            SECRETAR GENERAL OPRIȘ   MARIA