HOTĂRÂREA nr.146 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

HOTĂRÂREA  nr.146

Din  29.10.2019

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții

 Consiliul Local,

            Având în vedere:

            -Raportul de specialitate nr.13.115/24.10.2019 al d-lui primar prin care se propune aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții; 

-Referatul de aprobare nr.13.114/24.10.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții; 

-Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

             -Prevederile Ordonanței de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

             -Prevederile Normelor de aplicare a art.1-10 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Ordinul comun MFP-CNSP nr.2023/173/2019;

             -Art.18 din MFP-CNSP nr.2023/173/2019;

             -Dispozițiile art.44 si art. 45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

             -Prevederile art.129 alin.4 lit.b) si d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

            -Obiectivele de investiție ce urmează a fi finanțate prin contractarea unui împrumut finanțat prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, respectiv:

„MODERNIZAREA STRĂZILOR LIBERTĂȚII ȘI SPITALULUI DIN ORAȘUL JIBOU, JUDEȚUL SĂLAJ”

            Prevederile art.129 alin.4 lit.b) si d) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art.136, alin.1, din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

            Având în vedere cele prezentate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, din cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, in valoare de 4.426.981 lei.

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne, din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții , în valoare de 4.426.981 lei pe o perioadă de 20 ani.                        

            Art.2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, „MODERNIZAREA STRĂZILOR LIBERTĂȚII ȘI SPITALULUI DIN ORAȘUL JIBOU, JUDEȚUL SĂLAJ”

            Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

            -Fondul Național de Investiții

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA