HOTARAREA NR. 123 Din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 123

                                                Din 24 noiembrie 2015

Privind dezmembrarea terenului inscris in CF 52111 nr.CF vechi 1361/N nr.cadastral vechi 287/1/2, in suprafata de 6339 mp, situat in Parcul Industrial Jibou

            Consiliul Local al Orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 24 noiembrie 2015,

            Având în vedere:

– raportul nr. 14508/20.11.2015 al compartimentului disciplina in constructii si protectia mediului, expunerea de motive a d.nei viceprimar si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Jibou.

– in baza art.36 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001, republicata;

In temeiul  art. 45(1, 2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 Se aproba dezmembrarea terenului inscris in CF 52111 nr.CF vechi 1361/N nr.cadastral vechi 287/1/2, situat in Parcul Industrial Jibou in suprafata de 6339 mp, in trei parcele, astfel:

Art.2  Se imputerniceste d.na viceprimar Indreies Ana Claudia sa semneze in fata Notarului Public actul de dezmembrare al imobilului  inscris in CF  52111.

            Art. 3  Prezenta se comunică cu:

–    Institutia Prefectului Judetului Salaj

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Pop Iulius Emmanuel                                     Contrasemneaza:

                                                                                                            Secretar oras,

                                                                                                            Opris Maria