HOTĂRÂREA nr.87

Din 28.06.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                            HOTĂRÂREA nr.87

Din 28.06.2022

Privind rectificarea bugetului de venituri proprii pe trim II anul 2022

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.7920/23.06.2022 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr. 7919/23.06.2022  al domnului primar ;

– Adresa nr. 2530 din 09.06.2022 a Scolii Gimnaziale Lucian Blaga;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

   Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri proprii pe trim II anul 2022

la UAT oras Jibou, astfel:

Venituri:

371001 Donatii si sponsorizari                                                        4,00 miilei

          Cheltuiala:

65100401 Scoala Gimnaziala Lucian Blaga                                   4,00 miilei

      200101 Furnituri de birou                                                            2,00 miilei

      200301 Hrana pentru oameni                                                       2,00 miilei     

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

      Art.3   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:        CADAR ANAMARIA                          SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA